Tin tức - Sự kiện
Nghiên cứu, đồng bộ hóa chính sách dân tộc trong hệ thống chính sách, pháp luật 
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, Thường trực Hội đồng Dân tộc thảo luận kỹ phạm vi, bố cục, nội dung Đề án, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, rõ giải pháp.