Nghiên cứu - Trao đổi
Quân đội - Trường học lớn của thanh niên
Quân đội là một trường học lớn, một môi trường mà thanh niên sẽ được sinh sống, học tập, rèn luyện toàn diện về thể lực, phẩm chất, nhân cách và lý tưởng sống.