Nghiên cứu - Trao đổi
Đề xuất cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo đề cương Nghị định về cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn và đề cương báo cáo đánh giá tác động của chính sách.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII|