Nghiên cứu - Trao đổi
Chiến thuật đặc sắc trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Chiến thuật vây lấn là một trong những chiến thuật rất đặc sắc trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.