Nghiên cứu - Trao đổi
Nghiên cứu, đề xuất các chính sách đặc thù vượt trội để vùng đất Chín Rồng 'cất cánh'
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan rà soát các cơ chế, chính sách hiện hành và nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội nhằm phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII|