Nghiên cứu - Trao đổi
Căn bản cải cách tiền lương trong năm 2024
Lần này chúng ta tiến hành cải cách tiền lương chứ không phải chỉ là câu chuyện tăng lương bình thường. Hiện nay, các cơ quan đều đang tích cực chuẩn bị cả về nguồn lực và thể chế, chính sách thang, bảng lương để thực hiện cải cách tiền lương.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII|