Nghiên cứu - Trao đổi
Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội
(Tapchinongthonmoi) Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, các ban, bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội đã có nhiều giải pháp tạo ra bước đột phá về mối quan hệ giữa cơ sở giáo dục và doanh nghiệp. Như vậy, bước đầu về hợp tác giữa trường, doanh nghiệp đã có kết quả khả quan. Một điều mang tính nguyên tắc là hợp tác nhà trường và doanh nghiệp là quan hệ mang tính sống còn, vì lợi ích của nhau, cũng như của xã hội...
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII|