Hoạt động Hội
Thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, gợi mở nhiều nội dung để thực hiện tốt nhiệm vụ, công tác của các cấp Hội Nông dân
(Tapchinongthonmoi.vn)- Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã hoàn thành chương trình đề ra.