Pháp luật về nông dân, nông thôn
Một số quy định mới về chế độ chính sách trợ giúp xã hội
Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2024/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và một trong những nội dung quan trọng của Nghị định này là nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội.