Pháp luật về nông dân, nông thôn
Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 10 năm 2023
Một số chính sách pháp luật mới sẽ được đưa vào áp dụng như bãi bỏ nhiều Thông tư về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII|