Pháp luật về nông dân, nông thôn
Những điểm mới trong Luật Tài nguyên nước
(Tapchinongthonmoi.vn) - Hiện nay, nguồn nước có nguy cơ bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm dưới tác động mạnh mẽ của quá trình phát triển kinh tế - xã hội, biến đổi khí hậu... Do đó, ngày 27/11/2023, Quốc hội đã thông qua Luật Tài nguyên nước năm 2023 nhằm tăng cường việc quản lý, khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ nguồn tài nguyên nước quốc gia…