Pháp luật về nông dân, nông thôn
Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Nghị định số 88/2024/NĐ-CP quy định việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất.