Nông dân và hội nhập
Hợp tác công-tư trong giáo dục: Xu hướng của nền giáo dục hiện đại
Trong bối cảnh nguồn ngân sách Nhà nước dành cho giáo dục còn hạn hẹp, thì hợp tác công-tư (PPP) không chỉ tạo cơ hội để học sinh có thể tiếp cận với nhiều môn học, phương pháp giảng dạy quốc tế, mà còn hướng đến một nền giáo dục toàn diện cho học sinh Việt Nam.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII|