Thời sự trong nước

Hơn 1,2 triệu cán bộ, đảng viên dự Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 của Đảng

Anh Kiều - 14:46 09/07/2024 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Sáng 9/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
TIN LIÊN QUAN
Điểm cầu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các đảng viên tham dự trực tuyến Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Trần Quảng

Tới dự Hội nghị có đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; đồng chí Trương Tấn Sang,  nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước (dự tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh); đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng  chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy; lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền các cấp.

Tại điểm cầu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham dự hội nghị cùng toàn thể đảng viên trong đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức trong một buổi sáng, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội) tới 15.644 điểm cầu trên toàn quốc, với trên 1,28 triệu cán bộ, đảng viên trong cả nước tham dự.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW.

Đồng chí  Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Đồng chí Trọng Nghĩa cho biết, về Quy định số 144-QĐ/TW, đây là bước cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, để Đảng ta "là đạo đức, văn minh".

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ 3 nội dung chính của Quy định 144: Vì sao Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; những điểm mới, cốt lõi của Quy định 144-QĐ/TW; những điểm cần chú ý để triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả Quy định 144-QĐ/TW.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Quy định 144-QĐ/TW nêu rõ, cụ thể các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên cần thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Điều quan trọng, cốt lõi trong việc triển khai Quy định 144-QĐ/TW là làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần sâu sắc Quy định; làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật ở người cán bộ, đảng viên; trở thành vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thúc đẩy xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa xã hội, làm cho văn hóa, con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển và bảo vệ đất nước.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội NDVN và các đảng viên trong Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội chăm chú lắng nghe nội dung về Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Trần Quảng

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Về Chỉ thị số 35-CT/TW, đây là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Bộ Chính trị đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng; nâng cao chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; dự báo được tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng, trọng tâm phát triển; công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, "làm đến đâu chắc đến đó"; cần có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ "sót" những người thật sự có đức, có tài...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lương Cường - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nêu rõ, quán triệt những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Quy định 144-QĐ/TW và Chỉ thị 35-CT/TW giúp các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nắm bắt một cách đầy đủ, có hệ thống nội dung của hai văn bản quan trọng này.

Để việc triển khai Quy định 144-QĐ/TW và Chỉ thị 35-CT/TW được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đồng bộ, xuyên suốt, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động trong toàn Đảng và hệ thống chính trị, tăng sự đồng thuận trong xã hội và nhân dân, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số vấn đề cơ bản.

Thứ nhất, đối với Quy định số 144-QĐ/TW, từng chi bộ, chi ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy và người đứng đầu các cấp chính quyền trong hệ thống chính trị cần phải đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương trong thực hiện. Đồng thời, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Đặc biệt, phải đề cao vai trò giám sát, phản biện của MTTQ Việt Nam và nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, tự soi, tự sửa theo chuẩn mực đạo đức; yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; bản lĩnh đổi mới sáng tạo, hội nhập; cần, kiệm, liêm, chính, chí, công, vô tư; đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng, rèn luyện, học tập suốt đời.

Các cơ quan thông tấn, báo chí, tuyên truyền cần nắm chắc, tuân thủ nghiêm ngặt tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ được giao; tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để nhân dân nhận thức rõ hơn quyết tâm chính trị của Đảng trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống chống tham nhũng, tiêu cực. Tích cực tham gia giám sát việc cán bộ, đảng viên thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng, bảo vệ cái đúng, cái tốt, đấu tranh, phê phán, loại bỏ các quan điểm, hành vi trái đạo đức cách mạng, đạo đức cộng sản.

Thứ hai, đối với Chỉ thị số 35-CT/TW, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng đang đến gần, căn cứ vào Chỉ thị của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của Trung ương, đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, các cấp, tổ chức cần lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa trong xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức Đại hội của Đảng bộ cấp mình, bảo đảm để cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ, hiểu đúng, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị một cách đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Lãnh đạo chuẩn bị tốt các dự thảo văn kiện trình Đại hội, đồng thời tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của cấp mình và cấp trên; Tập trung lãnh đạo, nâng cao chất lượng xây dựng báo cáo chính trị của đảng bộ.

Công tác nhân sự và bầu cấp ủy cần nghiên cứu thật kỹ lưỡng Chỉ thị và các phụ lục, thực hiện hết sức chặt chẽ, trong đó cần lưu ý công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định.

Thường trực Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương ban hành hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp. Các cơ quan Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này.

Đồng chí Lương Cường bày tỏ tin tưởng Quy định số 144-QĐ/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW sẽ được thực hiện nghiêm túc và thắng lợi, góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII đề ra./.

Tin cùng chuyên mục
Tin khác