Xã hội

Hơn 1,4 triệu cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập Nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ Tám

Quang Tú - 20:16 04/12/2023 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Ngày 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: V.B

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai. Cùng dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cùng các cán bộ chủ chốt các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội.

 Tại điểm cầu Trung ương tòa nhà Quốc hội được kết nối với 16.242 điểm cầu các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị ở Trung ương và các địa phương trên toàn quốc và hơn 1.441.200 cán bộ, đảng viên tham dự nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết.

Ở điểm cầu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có đồng chí Đinh Khắc Đính – Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN, các đồng chí trưởng, phó ban, đơn vị, và toàn thể cán bộ, đảng viên  thuộc T.Ư Hội Nông dân Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.

Quán triệt Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-11-2023 về "Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc", Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã khái quát lại những kết quả sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, trong đó đặc biệt nhấn mạnh quyền làm chủ của nhân dân được coi trọng, ngày càng đi vào thực chất, nhất là dân chủ trực tiếp, dân chủ cơ sở. Nhân dân tham gia, quyết định chính sách liên quan đến cuộc sống, những vấn đề lớn và hệ trọng của đất nước. Đồng thời tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh... Tuy nhiên, một số chính sách chưa sát với thực tiễn; đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo còn khó khăn; phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" còn hạn chế...

Chủ tịch Nước nhấn mạnh, trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu đưa nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, đòi hỏi phải đẩy mạnh, phát huy cao độ truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Do đó, Nghị quyết số 43-NQ/TW đặt quan điểm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến và xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng nêu rõ, phương thức quan trọng để phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là: Đoàn kết toàn dân tộc phải gắn với phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; Giải quyết tốt quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao đời sống của nhân dân. Đồng thời nhấn mạnh: Đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm của Đảng giữ vai trò quan trọng và cả hệ thống chính trị... Thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Quán triệt Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24-11-2023 về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới", Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ quan điểm ban hành Nghị quyết là chăm lo cho con người, vì con người, lấy con người làm trung tâm, là mục tiêu, động lực, nguồn lực để phát triển bền vững đất nước. Đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội theo hướng toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững; Đầu tư cho chính xã hội hội là đầu tư cho phát triển. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh việc đổi mới công tác quản lý, tăng cường phân cấp, phân quyền, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân.

Nghị quyết 42 đặt mục tiêu xây dựng hệ thống chính sách xã hội theo hướng bền vững, tiến bộ và công bằng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoàn thiện hệ thống chính sách an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững; tạo cơ hội cho nhân dân, nhất là người có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, đặc biệt là y tế, giáo dục, nhà ở, thông tin; Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, hội nhập quốc tế.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương Hội NDVN. Ảnh: T.Q

Để đạt được các mục tiêu trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ những mục tiêu chủ yếu đến năm 2030, trong đó có đảm bảo 100% người có công và gia đình người có công với cách mạng được chăm lo toàn diện về vật chất, tinh thần; Tỉ lệ thất nghiệp chung dưới 3%; 60% người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội; trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế; 95% người dân sử dụng dịch vụ chăm sóc ban đầu tại cơ sở được bảo hiểm y tế chi trả; xây dựng được ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp...

Trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mang tính tổng thể, hệ thống, toàn diện. "Một là nhóm nhiệm vụ nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò chính sách xã hội. Cái này phải tăng cường truyền thông, quyết tâm xây dựng và thực hiện chính sách xã hội theo hướng bền vững. Nhóm giải pháp thứ hai, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về chính sách xã hội. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về chính sách xã hội, đảm bảo đồng bộ thống nhất khả thi phù hợp và tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế. Nhóm thứ ba là nhiệm vụ thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Quan tâm hơn nữa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người có công. Tiếp tục nâng cao mức chuẩn trợ cấp phụ cấp ưu đãi để có chính sách ưu tiên trong chăm sóc sức khỏe nhà ở, giáo dục đào tạo, việc làm, sản xuất, tiếp cận các dịch vụ xã hội", Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh việc Bộ Chính trị ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, kịp thời, tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị về chính sách xã hội. Các Tỉnh ủy, Thành ủy thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, định kỳ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện. Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, cụ thể hóa, hoàn thiện hệ thống pháp luật về chính sách xã hội, sớm đưa nội dung Nghị quyết vào cuộc sống.

Điểm cầu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: T.Q

Theo chương trình làm việc, chiều cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, hiện nay thế giới đang trải qua những biến động to lớn, phức tạp. Hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn, vì vậy chủ trương của Đảng và Nhà nước ta tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

 Cùng với đó, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Hiện nay, đội ngũ trí thức Việt Nam có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng; là lực lượng đi đầu trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ, hội nhập quốc tế; được quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng, đầu tư nguồn, cơ sở vật chất, tạo môi trường việc làm thuận lợi. Một bộ phận trí thức có năng lực, trình độ tiệm cận với các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Các tổ chức của trí thức được củng cố, kiện toàn, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của trí thức…

Tuy nhiên, việc phát huy vai trò của đội ngũ trí thức còn bất cập, hạn chế; một số nội dung của Nghị quyết chậm được thể chế; chính sách pháp luật chưa hoàn thiện, đồng bộ; thiếu cơ chế, chính sách đột phá trong đầu tư, huy động nguồn lực, đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng, tôn vinh trí thức, nhất là bộ phận trí thức tinh hoa, các nhà khoa học, nhà văn hóa lớn…

Vì vậy, xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh toàn diện là đầu tư cho xây dựng bồi đắp “nguyên khí quốc gia” và phát triển bền vững; là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và xã hội.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Tin cùng chuyên mục
Tin khác