Y tế - Sức khỏe nông dân
Thay đổi nhận thức về hiến máu tình nguyện
Hoạt động hiến máu tình nguyện ở nước ta đã trở thành một phong trào có sức ảnh hưởng rộng lớn. Cả nước đã có trên 21,3 triệu lượt người tham gia hiến máu tình nguyện, hàng vạn cá nhân tiêu biểu đã hiến máu tình nguyện trên 50 lần, thậm chí trên 100 lần.